PROJEKT

ue

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"

Cel projektu:

Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Trzebieży oraz Gminy Police, poprzez efektywne wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, natomiast celem głównym – wzmocnienie marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (ZSzŻ) poprzez podniesienie jakości oferty Portu Jachtowego Trzebież.

Źródło dofinansowania:

Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie Działania 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych.

Planowane działania:

Przedmiotem projektu była modernizacja infrastruktury portu jachtowego w Trzebieży, w celu podniesienia standardu usług świadczonych w zakresie żeglarstwa.

W ramach realizacji projektu została wykonana częściowa modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Trzebieży z zakresem zadań: modernizacja nabrzeża północnego ze slipem, budowa pomostu osłonowego typu falochronowego w basenie A i B, modernizacja nabrzeża zachodniego, budowa 2 pomostów pływających w basenie B, wyposażenie nabrzeży w punkty poboru wody pitnej i energii elektrycznej wraz z oświetleniem pomostów, pogłębianie basenów jachtowych do głębokości technicznej Ht=2,50m, modernizacja budynku administracyjno-socjalnego, utwardzenie placu do zimowania jachtów – 2.000 m2, budowa punktu odbioru ścieków i wód zaolejonych ze zbiornikiem na wodę, stanowisko mycia jachtów z odwodnieniem i separatorem, modernizacja infrastruktury podziemnej, modernizacja układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu, budowa altany dla żeglarzy. W ramach budowy systemu elektronicznego zarządzania i ochrony - wykonanie systemu monitoringu i płatnego dostępu do pomieszczeń sanitariatów i pryszniców. Zakup sprzętu technicznego i modernizacja osprzętu do obsługi porządkowej i transportu jachtów.

Zakres modernizacji budynku administracyjno-socjalnego obejmował m.in. termomodernizację dachu i ścian zewnętrznych, modernizację sanitariatów dostępnych z zewnątrz budynku, odnowienie ścian i posadzek w zakresie hallu głównego (klatka schodowa) i połączonego z nim korytarza w części biurowej, wykonanie nowej izolacji poziomej ścian zewnętrznych piwnic w poziomie posadzki piwnic oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic od poziomu fundamentów, remont schodów zewnętrznych.

Wartość projektu:

Planowany budżet projektu wg umowy o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 - 6 226 473,16 zł; w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 864 745,85 zł.

Ostateczny koszt wykonanych prac w zakresie modernizacji i przebudowy portu:  9 449 511,90 zł. brutto.

Termin realizacji projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu nr. RPZP.04.09.00-32-0013/16-00 została podpisana w dniu 14.03.2017 r. Zakończenie realizacji projektu było planowane na dzień  31.12.2018 r. Z uwagi na zakres robót dodatkowych i konieczność uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, inwestycja została zakończona w dniu 30.06.2019 r. Termin zakończenia projektu – 08.08.2019 r. 

Projekt zrealizowany został w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład robót hydrotechnicznych i podwodnych UW Service sp. z o.o., ul. Michała Ogińskiego 14a/1, 71-431 Szczecin. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19.01.2018 r. Koszt wykonania dokumentacji i robót budowlanych w ramach podpisanego kontraktu wynosi: 8.946.540,30 zł. Koszt robót dodatkowych: 502 971,60 zł.

Marina Trzebież